Plan your first art exhibition (Part III) - Promotion


Promotion and publicity are one of the most important parts of holding an exhibition. I have already mentioned that in to do list, but I decided to point it out in a separate post as there is a lot of ways to attract potential visitors and I think people often underestimate the strenght of some good promotion.

Propagace a publicita je nedílná součást uspořádání výstavy. Zmiňovala jsem se o ní již v seznamu těch nejdůležitějších věcí, co je třeba zařídit. Ovšem myslím, že se jedná o natolik důležitou záležitost, že jsem se rozhodla napsat o tom samostatný příspěvek. Existuje mnoho způsobů, jak přilákat návštěvníky, a mám pocit, že lidi sílu dobře zvládnuté propagace podceňují.

Posters/ Plakáty

First of all, posters.. You should create something that will be eye-catching and people will remember that. I know it is really easy to say and very hard to do. Believe me, I am no professional and my poster was not perfect at all. If you do not feel like creating something special, just write WHAT is happening, WHO is holding that, WHEN does it start and end, and WHERE is it taking place. You can add some motto, information about yourself, your work and entrance fee. Simple is beautiful.

Ze všeho nejdřív, plakáty.. V ideálním případě byste měli vytvořit něco, co lidi hned zaujme a budou si to pamatovat. Já vím, že se to snadno řekne. Věřte mi, sama nejsem vůbec žádná profesionálka a můj plakát nebyl vůbec dokonalý. Takže pokud se necítíte na žádnou vyloženě kreativní práci, zkrátka napište CO se děje, KDO to pořádá, KDY akce začíná a končí, a KDE se odehrává. Můžete samozřejmě přidat nějaké motto, informace o Vačí osobě, práci, dílech a vstupném. V jednoduchosti je krása.

Distribute! / Roznášejte!

Once you have the posters you are happy with, it is a pitty to have them in your computer or on your desk. Call some printing office or try to print them at home, and go distribute them! Keep asking local shops, libraries, information offices, theatres or schools to display them in their windows. That's what promotion is about. Don't be afraid!

Když už máte plakáty, se kterými jste spokojeni, je škoda, aby Vám ležely doma na stole nebo v počítači. Obvolejte tiskárny nebo se dejte do tisku sami, a vyražte do ulic. Ptejte se místních obchodů, knihkupectví, informačních center, divadel nebo i škol, zda by Vám nemohli plakát vystavit. O tom propagace je. Nebojte se! 

Social media/ Sociální média 

I am aware this is really banal and you are smart enough to know that facebook, twitter or instagram are platforms that matter the most. But I must admit I had a little problem with sharing. I felt nervous about that and believe me, it was a stupid meaningless fear. Share your poster on facebook and twitter, tell people what you are up to, post some photos to attract them. 

Já vím, že je to neskutečně banální, a že jste dostatečně chytří na to, abyste věděli, že facebook, twitter nebo instagram jsou platformy, na kterých nejvíc v propagaci záleží. Ale já musím uznat, že jsem se sdílením měla trochu problém. Byla jsem z toho nervozní a věřte mi, že to byl naprosto nesmyslný strach. Sdílejte svůj plakát na facebooku, twitteru, dejte lidem vědět, co chystáte, nahrávejte fotky, abyste je nalákali.

Newspaper/ Noviny

Let local newspaper know! They will be happy to have something to write about. Ask them for some little advert (remember to do that long before your event) or invite some reporter to your exhibition/ vernissage. Or just do both!

Zavolejte do místních novin (v těch národních to pravděpodobně zatím nikoho zajímat nebude), a dejte jim vědět o tom, co se chystá. Věřte mi, že oni budou rádi za další podněty, a Vám to jen přilepší! Požádejte je o propagaci v podobě malé reklamy v dostatečném předstihu před akcí, a nebo rovnou pozvěte reportéra na danou výstavu či vernisáž. A nebo, úplně nejlíp, udělejte obojí!


Photographs and videos/ Fotografie a videa 

If you invite some newsman, congratulation! There will be someone who will be taking photographs! Not only you will have a perfect documentation, but it can become a part of your portfolio. Moreover you will most likely see your own face in newspaper, which can help your future - holding your next exhibition will be much more easy. If you don't dare to invite them, just ask your friends or family to take some photos of vernissage or exhibition and you can send it to local newspaper by yourself.

Pokud pozvete novináře přímo na Vaši akci, máte vyhráno. Bude se tam pohybovat někdo, kdo Vám pořídí dokonalou dokumentaci, která poslouží nejen jako vzpomínka, ale taky jako možná část Vašeho portfolia. A s největší pravděpodobností uvidíte následně svou tvář opravdu v novinách, což Vám může pomoci do budoucna - organizování další výstavy může být o to jednodušší. Pokud si na to netroufáte, požádejte alespoň své kamarády nebo rodinu o pořízení pár fotek z vernisáže nebo sami nafoťte výstavu, a novinám to potom klidně můžete nabídnout.To conclude, I admit that I felt kind of afraid of that wide promotion. I was afraid of what will people think and say. I did not want to bother them with my exhibition and I felt terrified they would slander me. Honestly, I need to tell you, that fear was absolutely pointless. If you feel nervous about that, do it anyway! Just remember you are creating something special and extraordinary and you should stand for what you do!

Abych tuhle kapitolu uzavřela, musím se přiznat, že jsem měla trochu strach z rozsáhlejší propagace. Bála jsem se, co si lidi budou myslet a co na to řeknou. Nechtěla jsem je obtěžovat se svou výstavou a znervózňovala mě představa, že mě budou pomlouvat. Upřímně, ten strach byl naprosto nesmyslný. Pokud máte taky obavy, neposlouchejte je, a stejně to udělejte! Pamatujte, že tvoříte něco výjimečného, co nedělá každý druhý, a stůjte si za tím!

Žádné komentáře:

Okomentovat