Plan your first art exhibition (Part II) - Vernissage


Oh yeah, part two of our miniseries! 
If you missed the first part, go check it out here! I shared my experiences with organizing a photo exhibition. But here comes the time to tell you some tips for your first successful vernissage! Let's assume you arranged everything I recommended. There are still a lot of things that need to be done before you open your exhibition to the world. 

Druhá část naší "umělecké" minisérie!
Pokud jste propásli první díl, koukněte na něj zde! Podělila jsem se s Vámi se zkušenostmi se zařizováním fotografické výstavy. Ale teď nadešel čas Vám říct nějaké tipy pro Vaši první úspěšnou vernisáž! Předpokládejme, že jste zařídili vše, co jsem doporučovala. Stále je tu mnoho věcí, které potřebují být hotové předtím, než svou výstavu otevřete světu. 
  • Public or private event?/ Veřejná nebo soukromá událost?

Firstly you need to decide that. I recommend you to make your first opening private as you might be nervous and it would be much more comfortable for you to be surrounded by your family or friends. But it is of course completely up to you. I decided for a private event - I am quite anxious person and it would kill me to see a lot of strangers in the moment like this! 

Ze všeho nejdřív si musíte rozhodnout tohle. Doporučuji Vám svou první vernisáž uspořádat soukromou, protože můžete být nervózní a jistě pro Vás bude příjemnější být obklopeni svou rodinou nebo přáteli. Ale samozřejmě je to naprosto na Vás. Já se rozhodla pro akci pouze pro pozvané - není tajemstvím, že jsem poněkud úzkostlivá, a asi by mě zabilo vidět kolem sebe hodně cizích lidí v pro mě tak významný moment!


Right before the opening
  •   Invitations/ Pozvánky

If you decide for a private opening, do not forget to create some invitations! You can send them online but I prefer classic mail. I had made both options and then sent them according to the contacts I had (I suppose your grandmother does not have an e-mail adress and on the contrary, it is more comfortable for you to send an electronic invitation to your friends)

Pokud se rozhodnete pro soukromé slavnostní otevření, nezapomeňte vyrobit pozvánky! Můžete je poslat online, ale já upřednostňuju klasickou poštu. Stejně jsem ale byla připravená pro obě varianty a rozesílala je podle kontaktů, které jsem měla k dispozici. Předpokládám, že Vaše babička nemá e-mailovou adresu a naopak, pro Vás je mnohem pohodlnější poslat kamarádům pozvánku přes mail nebo nějakou sociální síť.

  • Food/ Občerstvení

You are a host and you have to bear that in mind! Try to do everything for your guests. Make some simple food that is easy to eat - canapés, cheese with grapes, minicakes or just bake something small that would look good on the table. I baked Christmas treats as the whole exhibition was meant to be Christmasy and I did not forget to prepare something salty, too.

Jste hostitel a to musíte mít na paměti! Snažte se pro hosty udělat všechno, co je ve Vašich silách. Vytvořte jednoduché občerstvení, které se snadno jí - jednohubky, sýry s hroznovým vínem, minidortíky nebo upečte něco malého jednoduchého, co se bude dobře vyjímat na slavnostním stole. Já upekla vánoční cukroví, protože celá výstava byla koncipována ve vánočním duchu, ale připravila jsem na chuť i něco slaného.

  • Drink/ Pití

I guess you know what is needed, you have seen that in movies - guests with their champagne glasses, walking from one painting to another.. Make it possible! Buy champagne, wine, whatever you think is appropriate. I have bought a few bottles of mulled wine and asked my dearest friend to be preparing that in the moment of opening. Also do not forget to buy non-alcoholic drinks! Coffee, tea, coca-cola, juices, water.. 

Myslím, že víte, co je potřeba, viděli jste to ve filmech - hosté korzují se sklenkou šampaňského od jednoho díla k druhému.. Umožněte jim to! Kupte šampaňské, víno, cokoliv ci myslíte, že je vhodné. Já nakoupila několik lahví svařeného vína a požádala mou milou kamarádku, aby ho v době vernisáže hostům připravovala. Také nezapomeňte koupit nealko! Káva, čaj, kola, džus, voda..

  • Waitting staff/ Obsluha

Food and drink are closely connected with someone who would be offering it to the guests. No, it will not be you, because you need to be in the centre of action, enjoying the unique atmosphere! You do not have to pay for some professional waiter, try to ask one of your friends or maybe sibling to do that for you. Believe me, you would not enjoy the evening standing behind the bar. Moreover it is really inappropriate - do not save your money on this.

Jídlo a pití jsou úzce spojeny s někým, kdo je bude nabízet hostům. Ne, nebudete to vy, protože vy potřebujete být v centru dění a užívat si tu jedinečnou atmosféru! Neříkám, že musíte platit profesionálního číšníka - zkuste poprosit kamaráda nebo třeba sourozence, zda by to pro vás neudělal. Věřte mi, neužili byste si večer, kdybyste stáli za barem. Navíc je to nevhodné, tak na tom peníze prosím nešetřete.
  • Music/ Hudba

I guess this is the most important part - some good music will add something really extra special to your event! I guarantee you that everyone will enjoy that more and the guests will have one more thing to remember about your event. I am lucky enough to know really good musicians in person, so I asked them to play 3 songs right in the beginning of my vernissage and luckily for me, they agreed. When they started playing, everyone was suddenly smiling and staring at them. I could see that the guests (and me, too!) were truly happy in that moment. And what else could you possibly wish for?  

Tohle je jedna z nejdůležitějších věcí - dobrá hudba přidá Vaší vernisáži něco extra speciálního! Zaručuji Vám, že každý host si ji užije o to více, a budou mít další věc, kterou si z vaší události odnesou. Já mám to štěstí, že znám velmi dobré muzikanty osobně, takže jsem je požádala, aby zahráli 3 písničky hned na začátku vernisáže a naštěstí pro mě souhlasili. Když začali hrát, všichni se najednou usmívali a s radostí je pozorovali a poslouchali. A já viděla, že všichni, včetně mě, jsou najednou v ten moment tak nějak šťastnější. A co víc si vůbec v takovou chvíli můžete přát?
  
Rehearsal
  • Decoration/ Výzdoba

It is not necessarily needed, I know you have to think of your finance, but it just looks better and more professional.

Bohatá výzdoba není nezbytně nutná, vím, že musíte myslet na své finance, ale zkrátka celá akce potom působí profesionálnějším dojmem.
  • Speech/ Řeč

Eh.. Welcome.. Eh.. Exhibition.. Eh.. Some photos.. Eh.. Me.. Although that would be really funny for the guests to hear such a speech, I am pretty sure that for you it would mean a complete nightmare. Try to avoid that by thinking of what you want to say to your guests - I guess it would be one big thanks for coming and some introduction to your exhibition?

Eh.. Vítejte.. Huh.. Výstava.. Uh.. Nějaký fotky.. Eeh.. Já.. No, i když by bylo pro hosty nepochybně vtipné vyslechnout podobnou řeč, pro Vás by to předpokládám znamenalo menší noční můru. Tak se toho snažte vyvarovat tím, že si předem rozmyslíte, co chcete svým hostům sdělit - předpokládám, že to bude jedno velké díky příchozím a nějaké představení Vaší výstavy?
Me and my mum

  • Have fun and enjoy, this evening is completely yours!/ Bavte se a užívejte, večer je celý Váš!

I am warning you, that I may get a little emotional here.. That evening of vernissage was maybe the best evening of this whole year (well, maybe not only this year). Everyone was so so so nice, everything was the way I wanted it to be, in fact much more better that that! And it was only my family and dearest friends that made this evening unforgettable for me. (Told you - emotions are running high)

Varuju Vás předem, že tady asi budu hodně osobní a nevyhnu se emocím.. Celý večer byl pro mě snad nejlepší z celého roku (a možná, že ani ne z jednoho). Každý byl tak moc milý a všechno klapalo přesně tak, jak jsem si představovala - a ve skutečnosti ještě mnohem líp! A to všechno pouze díky mé rodině a jen pár nejbližším pozvaným přátelům, kteří se bez rozmýšlení rozhodli tenhle významný moment prožít se mnou a zasloužili se tak o to, abych nezapomněla ani na jedinou minutu z daného večera. (Já to říkala - emoce pracujou pořád na plný obrátky).
Pokud jste poblíž, neváhejte se zastavit!
 
If you have ever organized some vernissage, please share more tips in the comments and do not forget to DO THINGS!

Pokud jste někdy organizovali vernisáž, prosím, podělte se o svoje tipy v komentářích, a nezapomeňte - DĚLEJTE VĚCI a nebojte se toho!


2 komentáře: