Plan your first art exhibition (Part I.) - To do list


Here comes the miniseries for all true artlovers!
I guess there are a lot of you secretly wishing for your own art exhibition.. I know that feeling - I always wanted to hold my photo exhibit, and now it is really happening.. I feel like my dream is coming true and I am giving myself the best Christmas present. But there is a lot of work, pressure and planning behind that. In spite of that, I really want you all to experience this because it is really worth it! To reduce your potential stress and ease your effort, I decided to make you an uncluttered list of 7 most important things you have to do and decide on when planning your own photo exhibition.

Přichází minisérie článků pro všechny pravé milovníky umění!
Zajisté je mezi Vámi spousta uměleckých duší, které si tajně přejí uspořádat svou vlastní výstavu, ať už obrazů, fotografií nebo jiných Vašich výtvorů. Ten pocit znám velmi dobře - vždy jsem snila o své vlastní fotovýstavě, a najednou se to skutečně děje. Můj sen se plní a já si tak naděluji k Vánocům ten nejlepší dárek. Ale za tím vším krásným a vzrušujícím je mnoho práce, tlaku a zejména plánování. Abych snížila Váš případný stres a usnadnila Vám úsilí, rozhodla jsem se Vám sepsat přehledný seznam 7 nejdůležitějších a nejzákladnějších záležitostí, které musíte mít na mysli, aby vše fungovalo, jak má.
 • 1. Count your money/ Spočítejte si peníze

  It is really the most important thing. Keep in mind, that holding your own exhibition is not a cheap fun. You have to pay for a lot of things - rent of art space, photo printing, framing, and also opening. Do not think that you will earn some money on your first exhibition - if you want to do that for some gain, stop reading.

  Jeden z nejdůležitějších úkolů. Mějte na paměti, že pořádání vlastní výstavy není levná legrace. Budete muset platit mnoho věcí - nájem prostor, vyvolání fotek, rámy a také náklady spojené s vernisáží. Nemyslete si, že první výstavou pokryjete náklady nebo vyděláte peníze - pokud do toho tedy jdete z důvodu vidiny zisku, raději přestaňte číst.
 • 2. Find some suitable space/ Najděte vhodné prostory

  Do not be afraid of some unconventional space! It is obvious that your first exhibition will not be held at National gallery. Find some small teahouse, cosy restaurant, bar or some business premises, schools - hallways are perfect for that, moreover the price will not be that high or it will be even for free!

  Nebojte se nekonvenčních prostorů! Všichni chápou, že Vaše první výstava se nebude konat v národní galerii. Najděte si malou kavárnu, čajovnu, útulnou restauraci, bar nebo i obchodní prostory či školy - chodby jsou pro tyto účely perfektní, navíc cena nebude tak vysoká. Když budete mít štěstí, možná neutratíte za nájem ani korunu.
 • 3. Decide on the theme/ Vymyslete si téma 

  You need to have some element that will tie all your photographs together - whether it is colour or motif or the way of editing, it just has to be something. If you decide to show all of your good photos, the visitors could get slightly confused. In the case of indecisiveness, try to think of some general theme, that could apply to your photographs, or divide the exhibition into two parts with different themes. But remember, it has to have one specific style - so do not mix for example black&white and coloured photographs.

  Měli byste mít určitý spojovací prvek - ať už je to barva nebo motiv nebo způsob úpravy, mělo by to být něco. Pokud se rozhodnete vystavit všechny své dobré fotografie, hosté by mohli být lehce zmateni. Jestliže jste nerozhodní, zkuste vymyslet obecné téma, které by se vztahovalo na všechny fotografie, nebo rozdělte prostor na dvě části s odlišnými tématy. Ale pamatute, mělo by to mít svůj specifický styl - takže nemíchejte například černobílé a barevné fotografie.
  Source
 • 4. Choose, edit and print photos/ Vyberte, upravte a vytiskněte fotky 

  No need to explain  - choose the best photographs that relate to the theme, edit them, choose the suitable size and print. I just have one remark to the printing part. You need to be absolutely sure about the photo printing service that will be printing your photographs. I have 2 recommendation for you:

  • 1) try to print two or three photos at different photo printing services, so you can see how professional and careful they are. After that testing, the decision-making will be much easier. I cooperated with a little local photo printing service, and was completely satisfied with the results! 
  •  2) do not forget to print them in the matte form! Otherwise the photographs will be too shiny and the visitors will only see themselves like in the mirror! 

  Tady není potřeba vysvětlování - vyberte nejlepší fotografie, upravte je, vyberte vhodnou velikost a vyvolejte. K tomu vyvolání mám ale jednu připomínku. Buďte si jistí společností, u které si fotky vyvoláváte. Proto Vám doporučím 2 věci:
  • 1) dejte vyvolat dvě až tři fotky u různých fotolabů, abyste porovnali, jak profesionální a pečlivý přístup mají. Po tomhle testování se budete rozhodovat mnohem snadněji. Já spolupracovala s místním malým fotoateliérem a byla stoprocentně spokojená.
  • 2) nezapomeňte je dát vyvolat v matné formě! Jinak budou fotky moc lesklé a nastane "zrcadlový" problém.
 • 5. Frame/ Rámujte 

  Find the best size and material, and go ahead! Be aware of the fact, that the surface of acrylic (or plexi) is shiny, but so is the glass. Therefore there is the danger, that the photograph will imitate a mirror.. You need to have a good lightning, so try to find that out before buying the frames. But to be honest, this is your first exhibition and we all know that you don't have the money for professional lightning. So I am pretty sure the guests will forgive you.

  Najděte vhodnou velikost a materiál, a jděte do toho! Mějte ale na paměti, že povrchy jsou lesklé, takže je tu nebezpečí, že se budete vidět jako v zrcadle. Musíte mít dobré osvětlení, takže se snažte zjistit, jak to má ten daný prostor předtím, než koupíte rámy. Ale abych byla upřímná, bavíme se o Vaší první výstavě, a všichni víme, že nemáte tolik peněz na profesionální osvětlení. Takže si jsem celkem jistá, že Vám návštěvníci výstavy odpustí. Já měla bohužel ten samý problém - pokud je Vám zakázáno zatloukat hřebíky do zdi a nemáte několik tisíc navíc na matné rámy nebo profi osvětlení, není možné se tomu problému vyvarovat.
 • Source

  6. Install the exhibit/ Nainstalujte výstavu

  The installation may be tricky as there could be some restriction. For instance you are not allowed to drive the nails into the wall. You need to find this out and prepare the whole exhibition according to that fact.
  Instalace může být zrádná z důvodu, který jsem právě zmínila - můžete být různě omezeni. Například nemáte dovoleno zatloukat hřebíky do zdi. To může být dost problém. Proto si dané informace opatřete včas a předem se dle toho zařiďte.
 • 7. Publicize and present/ Propagujte a prezentujte

  I assume you want people to come and see the results of your effort. It is not enough to just sit and wait for them to find you. Make some posters (don't panic that you can't make a poster, just write what is happening, where and when!), publish them on social medias, in some local shops.. Don't be shy!
  The final presentation can be unique just as you are. I love things with strong atmosphere, so I decided to present my exhibition at Christmas time - with Christmas decoration, candles, Christmas carols and hot punch. It is absolutely up to you what you will think up.

  Předpokládám, že chcete, aby lidi opravdu přišli a viděli výsledky Vašeho úsilí. Nestačí jen sedět a čekat, až si Vás najdou. Proto vytvořte plakáty (a nepanikařte, že to neumíte, prostě napiště co se děje, kde a kdy!), zveřejněte je na sociálních médiích, v místních obchodech.. Nestyďte se!
  Finální prezentace by měla být jedinečná. Já miluji věci se silnou atmosférou, tak jsem se rozhodla prezentovat výstavu o Vánocích - s vánoční dekorací, svíčkami, koledami a horkým punčem. Je to jen a jen na Vás, co vymyslíte.

  The next "Plan your first photo exhibition" post will be dealing with the most exciting part - Vernissage! And you can check it out right here!
  Take a look at the third part - promotion

  Další díl "Naplánuj svou první fotovýstavu" se bude zabývat tou nejzajímavější částí - Vernisáží! Můžete si o ní přečíst zde!
  Podívejte se i na třetí část - propagace!

1 komentář:

 1. Thanks for the recommendations, I guess at the end all the effort, sweat and tears will be rewarded by the moment you see the audience contemplating your art and talking about it.

  OdpovědětVymazat